Austin Community College Welcome to Austin Community College
Status: logged out [ login ] Help!  

Any KINE activity course

  KINE-1101 Cardiac Conditioning
  KINE-1103 Aqua Fitness
  KINE-1105 Basketball
  KINE-1106 Bowling
  KINE-1107 Conditioning-Stretching/Flexibility
  KINE-1108 Conditioning- Walk/Jog
  KINE-1109 Dance-Ballet I
  KINE-1110 Dance-Country Western
  KINE-1112 Dance-Improvisational
  KINE-1113 Dance-Jazz I
  KINE-1114 Dance-Mid-East
  KINE-1115 Dance-Modern
  KINE-1116 Social Dance
  KINE-1118 Fencing I
  KINE-1119 Flag Football
  KINE-1120 Golf I
  KINE-1121 Gymnastics I
  KINE-1125 Judo
  KINE-1126 
  KINE-1127 Martial Arts Aikido
  KINE-1128 Martial Arts Conditioning
  KINE-1131 Martial Arts Tai Chi
  KINE-1132 Martial Arts Weaponry
  KINE-1138 Self Defense
  KINE-1139 Soccer
  KINE-1140 Softball I
  KINE-1141 Swimming I
  KINE-1142 Tennis I
  KINE-1144 Volleyball
  KINE-1145 Weight Training I
  KINE-1146 Yoga I
  KINE-1147 Martial Arts-Karate I
  KINE-1153 
  KINE-1154 
  KINE-2101 Aerobics II
  KINE-2103 Bowling II
  KINE-2105 Dance-Ballet II
  KINE-2106 Dance-Jazz II
  KINE-2107 Dance-Modern II
  KINE-2108 Dance Mid-East II
  KINE-2110 Fencing II
  KINE-2111 Golf II
  KINE-2112 Gymnastics II
  KINE-2113 Martial Arts Aikido II
  KINE-2114 Martial Arts Karate II
  KINE-2115 Martial Arts Tai Chi II
  KINE-2118 Snorkeling
  KINE-2119 Soccer II
  KINE-2120 Tennis II
  KINE-2121 Volleyball II
  KINE-2122 Weight Training II
  KINE-2123 Yoga II
  KINE-2124 Judo II